เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
insert_drive_file คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติรักษาราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติรักษาราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรตในการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คำสั่ง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เรื่อง คำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งงานภายในสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งโครงสร้างการบริหารภายใน การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คำสั่ง กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3