เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 0973360124
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวอชิรญาณ์ ดวงกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางประกอบ พิงกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรรณลภ บุญหลาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผุ้อำนวยการกองช่าง
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา