messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
พ.อ.อ.คนึง แพพูล
นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน