เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองคลัง
นางประกอบ พิงกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-3600671
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวดวงพร เจริญเผ่า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจุรีพร สง่าในเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวญาติกา ทิพเทพา
คนงาน
นางสาววิดา วิไธสง
คนงาน
นางสาวสุธิพร ชุมเสน่ห์
คนงาน
นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง
คนงาน