messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-8466686
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
นางสาวมัลลิกา สายสมบูรณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวปภัสจนา ติกระโทก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวเมทินี วรกุล
คนงาน
นายสมส่วน ตันกระโทก
คนงาน
นายประทีป รสกระโทก
คนงาน
นายพิน สิงห์ทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม เดียนกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
นายกฤษดา ทิพย์รอด
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล สิงห์ยัง
คนงานประจำรถขยะ
นายอานนท์ ตุงกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
นายจำเริญ มณีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์