เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 044-300738
นายสุพี ผินนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 084-0372333
นายจรัส งดกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 087-2405195
นายเสน่ห์ กาศกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 090-2821310
นายพรหมพิริยะ ทิศรักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 094-5152333
account_box สภาเทศบาล
นายไพรวัน โพธิ์เงิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
นายสมพงษ์ ดาเดช
รองประธานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
นายสมพร ชุมรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเริงศักดิ์ หงสาชาติไทย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางละมัย คงสืบชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวสมพร เตียงพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายปรีชา ดึกกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเกษม เบ้านอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายจำเนียน เคล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบรรดิษฐ เคล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญเรือน แบงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประเสริฐ เดียนกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 089-8466686
นางสาวอชิรญาณ์ ดวงกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางประกอบ พิงกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวชิระ ปราณีตพลกรัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
นางสาวอชิรญาณ์ ดวงกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางจิราภรณ์ คารมปราชญ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวทัศนีย์ บำรุงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางปาณิสรา โพธิ์เงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.อ.อ.คนึง แพพูล
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกีรติกา มาประจวบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายพิเชฎฐ์ พริ้งกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายพิษณุ เชื้อสุข
คนงาน
นางสาวนลินี สวยผักแว่น
คนงาน
นางสาวอิศราพร เดียนกระโทก
คนงาน
นางสาวนุชจรีย์ กอบกระโทก
คนงาน
นางสาวศิริพร ม่วงกระโทก
คนงาน
นางประยูร ประมาคะโม
คนงาน
นายกิตติพงศ์ ตังวิวัฒนาธร
พนักงานดับเพลิง
นายประยงค์ เมินกระโทก
พนักงานดับเพลิง
นายนุรักษ์ พลหนองหลวง
พนักงานดับเพลิง
นายวรวุฒิ กุลสันเทียะ
พนักงานดับเพลิง
นายนิรันดร์ โซภีผ่อง
นักการภารโรง
นายวัชระ ขอบกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัฒน์ กรุยกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายทองแดง เถสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางประกอบ พิงกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นางภัชรินทร์ การถาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นายสุริยวงศ์ พรมประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวดวงพร เจริญเผ่า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจุรีพร สง่าในเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวญาติกา ทิพเทพา
คนงาน
นางสาววิดา วิไธสง
คนงาน
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภิรโรจน์
คนงาน
นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง
คนงาน
account_box กองช่าง
นายวชิระ ปราณีตพลกรัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรรณลภ บุญหลาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายกิตติ พลแหลม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวธันยนันท์ เงินประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา หาญชนะ
คนงาน
นายธงชัย ธิพิมาย
คนงาน
นายณัฐพงศ์ ศรีชุ่ม
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
นางสาวมัลลิกา สายสมบูรณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวปภัสจนา ติกระโทก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวเมทินี วรกุล
คนงาน
นายสมส่วน ตันกระโทก
คนงาน
นายประทีป รสกระโทก
คนงาน
นายพิน สิงห์ทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม เดียนกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
นายกฤษดา ทิพย์รอด
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล สิงห์ยัง
คนงานประจำรถขยะ
นายอานนท์ ตุงกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
นายจำเริญ มณีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเก๋ นิตย์เมืองปัก
ครู ค.ศ.2
นางสาวชุติกาญจน์ โดดกระโทก
ครู ค.ศ.2
นางกชพร กรณ์งูเหลือม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุขนันต์ โมงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญาพร แฟกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรเฉลิม เทพังเทียม
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
คนงาน
นางรัชนี บังเกิดจังหรีด
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
พ.อ.อ.คนึง แพพูล
นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน