เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 095-0038659
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเก๋ นิตย์เมืองปัก
ครู ค.ศ.2
นางสาวชุติกาญจน์ โดดกระโทก
ครู ค.ศ.2
นางกชพร กรณ์งูเหลือม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุขนันต์ โมงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญาพร แฟกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรเฉลิม เทพังเทียม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนัชชา แปลงศรี
คนงาน
นางรัชนี บังเกิดจังหรีด
คนงาน
นางสาวนันธิดา จรูญภาค
คนงาน