messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 936
เดือนนี้1,357
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)64,019
ทั้งหมด 280,000

check_circle ประชาสัมพันธ์ตอบแบบการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ืNO GIFT POLICYOne Stop Service (OSS)

ขอเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ช่องทางแสดงความคิดเห็น https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzY1N0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ช่องทางติดตามผลการรับฟังความคิดเห็นฯ https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzY1N0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
รอปรับปรุง

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
กองการศึกษาโดยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก สำหรับปีการศึกษา 2567
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจเยี่ยมกรณีเด็กที่ถูกมารดาทอดทิ้ง
เทศบาลตำบลหนองหัวแรตเข้าร่วมงานสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านคลองสารเพชร เลี้ยงศาลปู่ตาและทำบุญตักบาตรหมู่บ้าน บ้านคลองสารเพชร ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2567
ประชุมประจำเดือนเดือนพฤษภาคม เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับพนักงานเทศบาล
โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลหนองหัวแรตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลานกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
ส่งเสริมกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
ภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
ช่องทางการชำระภาษี ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview91
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview73
นโยบายเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 044-300739
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 044-300739
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ