เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือ รายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การให้บริการตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือ รายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 79
photo ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1