messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder ประชาสัมพันธ์
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ สัปดาห์ที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือ รายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
คู่มือ การให้บริการตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 64
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนัดพบแรง ภายในงาน เปิดโลกอาชีพ และนัดพับแรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 39
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์ คู่มือ รายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 43
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 40
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 214
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 219
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 110
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 99
ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 95
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 213
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1