ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร สำหรับเครื่องสูบน้ำชนิดจม ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลด์ จำนวน ๒ เครื่อง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง