ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามััคคี หมู่ที่ 15 จากบริเวณไร่นายพร แจ้งบุญมาก ถึงบริเวณไร่นายประณีต ชาวป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....