ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....