ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายอนาวิล อนุชานุรักษ์ ถึงบริเวณไร่นางสุวรรณา ทอนกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง