ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 11 จากบริเวณบ้านนางบุญ จุลกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายณรงค์ โนนแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง