ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง