ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง