ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง