ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง