ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกระจกโค้งจราจรแบบมีหมวกพร้อมขาติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง