ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง