ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง