ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครังที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ชื่อไฟล์ : tDKizhuMon43805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้