ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 18 คน )
เพศ
ชาย
63.64%
หญิง
36.36%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
53.33%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
13.33%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
20.00%
อื่นๆ
13.33%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
6.67%
ปานกลาง
26.67%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
36.36%
พอใจมาก
22.73%
ปานกลาง
13.64%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
13.64%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
30.00%
ปานกลาง
15.00%
พอใจน้อย
15.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
41.18%
พอใจมาก
17.65%
ปานกลาง
23.53%
พอใจน้อย
5.88%
พอใจน้อยที่สุด
11.76%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
31.25%
พอใจมาก
31.25%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
24.00%
พอใจมาก
28.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
12.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
44.44%
พอใจมาก
22.22%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
5.56%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
31.25%
ปานกลาง
6.25%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
36.36%
พอใจมาก
22.73%
ปานกลาง
13.64%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
13.64%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
35.29%
พอใจมาก
29.41%
ปานกลาง
11.76%
พอใจน้อย
11.76%
พอใจน้อยที่สุด
11.76%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
41.18%
พอใจมาก
23.53%
ปานกลาง
11.76%
พอใจน้อย
11.76%
พอใจน้อยที่สุด
11.76%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
25.93%
พอใจมาก
29.63%
ปานกลาง
14.81%
พอใจน้อย
14.81%
พอใจน้อยที่สุด
14.81%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
37.04%
พอใจมาก
18.52%
ปานกลาง
14.81%
พอใจน้อย
14.81%
พอใจน้อยที่สุด
14.81%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากค่ะ - ไม่มี ไม่มี