ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 36 คน )
เพศ
ชาย
55.13%
หญิง
44.87%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
32.05%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.36%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
21.79%
อื่นๆ
21.79%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
11.76%
พอใจมาก
35.29%
ปานกลาง
17.65%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
17.65%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
15.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
15.00%
พอใจมาก
30.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
15.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ - -