ผลสำรวจความคิดเห็น (จำนวน 25 คน)
เพศ
ชาย
68.18%
หญิง
31.82%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
50.00%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.00%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
12.50%
อื่นๆ
12.50%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
6.90%
พอใจมาก
20.69%
ปานกลาง
10.34%
พอใจน้อย
10.34%
พอใจน้อยที่สุด
10.34%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
15.63%
พอใจมาก
9.38%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
9.38%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
9.38%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
8.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
8.33%
พอใจน้อย
8.33%
พอใจน้อยที่สุด
8.33%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
8.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
8.33%
พอใจน้อย
8.33%
พอใจน้อยที่สุด
8.33%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
8.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
8.33%
พอใจน้อย
8.33%
พอใจน้อยที่สุด
8.33%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
8.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
8.33%
พอใจน้อย
8.33%
พอใจน้อยที่สุด
8.33%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ - -