ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง (GPS) พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....