ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....