ชื่อเรื่อง : ดำเนินการจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

กำลังแสดงไฟล์....