ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด ๑,๐๐๐ W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง