ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : Lj0lnwGMon102655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้