ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558

ชื่อไฟล์ : 84iPXS2Mon22322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้