ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : XBQ83P1Wed43535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้