messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เหมา) จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำฝน ๒ ราง บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและขุดร่องระบายน้ำ รื้อคันทางเดิม และบดทับ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการจากไร่นางเชื้อ ต้นกระหาด ถึงไร่นายร่วง ปลื้มกมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๐ ท่อน สำหรับท่อระบายน้ำ บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวแรต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณศาล ถึงไร่นายอาน กับกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณศาล ถึงไร่นายอาน กับกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและขุดร่องระบายน้ำ รื้อคันทางเดิม และบดทับ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการจากไร่นางเชื้อ ต้นกระหาด ถึงไร่นายร่วง ปลื้มกมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายโถ่ ข่ายกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายยอด โอดจังหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ดำเนินการจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากหนองตะรางพาน ถึงถนนคอนกรีตกลางบ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองสารเพชร จากบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปารูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากหนองตะรางพาน ถึงถนนคอนกรีตกลางบ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองสารเพชร จากบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปารูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนอหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างวางท่่อระบายน้ำและขุดร่องระบายน้ำ รื้อคันทางเดิน และบดทับ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการจากไร่นางเชื้อ ต้นกระหาด ถึงไร่นายร่วง ปลื้มกมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับมาตรวัดน้ำ งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนอหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนอหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนอหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองสารเพชร จากบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากหนองตะรางพาน ถึงถนนคอนกรีตกลางบ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปารูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณศาล ถึงไร่นายอาน กับกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ถนนหินคลุก เลียบคลองสารเพชร จากบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮขุดและปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณศาล ถึงไร่นายอาน กับกระโทก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย แกะกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างเหมาสำรวจพร้อมเดินสายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน ๖ เครื่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายโถ่ ข่ายกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายยอด โอดจังหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
401 - 450 (ทั้งหมด 710 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15