messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากนระน้ำหนองกระทุ่ม ถึงนานายชัชนันท์ จันทร์ศิริสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 จากบ้านบุกุดจอกถึงบ้านหนองหัวแรต ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย จำนวน 1 ป้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากนระน้ำหนองกระทุ่ม ถึงนานายชัชนันท์ จันทร์ศิริสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 บริเวณเลียบคลองสารเพชรด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ บริเวณเลียบคลองสารเพชรด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นางช่วย กกกระโทก ถึงบริเวณไร่นางประกอบ ระหาญนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณนานางอโนทัย พรหมวิหาร ถึงบริเวณคลองสารเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางเป้า ชากระโทก ถึงที่นางฉะอ้อน ครึมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองขั้นปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางเป้า ชากระโทก ถึงที่นางฉะอ้อน ครึมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองขั้นปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 บริเวณเลียบคลองสารเพชรด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ บริเวณเลียบคลองสารเพชรด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นางช่วย กกกระโทก ถึงบริเวณไร่นางประกอบ ระหาญนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ ๒ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับกังหันเติมอากาศพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7 (ซอยปรารถนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง (GPS) พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๗๒๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับกังหันเติมอากาศพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายโปย ต่อมกระโทก ถึงบริเวณสามแยกป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายเทียน โสกัมปัง ถึงบริเวณไร่นายเอี่ยม จิตรค้างพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ บริเวณไร่นายไม เจนผักแว่น ถึงบริเวณไร่นางสำรวย สาคะเรศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกไทรเย้ย บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากที่ไร่นายสาหร่าย - ที่ไร่นางละมัย คงสืบชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายเทียน โสกัมปัง ถึงบริเวณไร่นายเอี่ยม จิตรค้างพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายโปย ต่อมกระโทก ถึงบริเวณสามแยกป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ บริเวณไร่นายไม เจนผักแว่น ถึงบริเวณไร่นางสำรวย สาคะเรศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกไทรเย้ย บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากที่ไร่นายสาหร่าย - ที่ไร่นางละมัย คงสืบชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยบ่อขยะ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
251 - 300 (ทั้งหมด 710 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15