เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)
รายละเอียด : งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต นำโดยนายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน นายกเทศมนตรีฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ระหว่างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาทิเช่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้าน พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมาก เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ หรือมติที่ประชุม ดังนี้ (1) โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร์ (1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ (1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 67 โครงการ (1.3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ จำนวน 2 โครงการ รวมโครงการเพิ่มเติมทั้งสิ้น จำนวน 70 โครงการ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้นำมติเห็นชอบที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ไปดำเนินการโดยนำโครงการ/กิจกรรม บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
ผู้โพส : admin