messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 31
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 61
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจ้ดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 79
คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 40
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 282
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 319
เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่อง คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ 5ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 343
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 313
คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 313
คู่มือการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 313
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1