messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยช์จากส่วนเกินหรือสิ่งเหลือใช้จากผลิตผลทางการกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 268
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 266
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 290
แผ่นพับการป้องกันโรคโควิด-19-สำหรับผู้ป่วยวัณโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 151
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 5
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 250
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 260
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 276
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 389
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 278
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 276
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 268
ประชาสัมพันธ์ เรียนผู้ประกอบการทุกท่าน...ร้านค้าของท่านติดตั้งป้ายเหล่านี้ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ ผอ.กต.ประจำเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 246
เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์ โครงการเราชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 281
ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 280
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอหนองบุญมากคัพ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 266
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 299
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 277
141 - 160 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9