messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 306
เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่อง คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ 5ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 298
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 307
คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 380
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่2/2563 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 273
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่2/2563 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 298
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 286
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 268
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศาบล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 259
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 272
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครังที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 269
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครังที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 279
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครังที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 282
41 - 53 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3