messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 21
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรตในการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 28
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 224
คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 23
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
เรื่อง คำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งงานภายในสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
คำสั่ง มอบหมายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
คำสั่ง การแบ่งโครงสร้างการบริหารภายใน การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 87
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
คำสั่ง กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
คำสั่ง แต่งตั้ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
คำสั่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 117
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 114
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 120
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3